Zásady ochrany osobných údajov

1.Použitie obsahu stránky

Best-Component.com

Internetovástránka si vyhradzuje právo interpretovaťobsah tejto stránky a jej obsahu len pre vaše osobnépoužitie.Obsah obsiahnutýv oznámeniach o autorských právach a iných vlastníckych právach,ktoréby ste mali rešpektovaťa kópiu si ponechať.správne vyhlásenie,neznamená,že stránka nemápráva,neznamenáto,že táto stránka si nenárokuje práva,a mali by ste rešpektovaťzásadu dobrej viery a legitímne záujmy obsahu na legitímne použitie.upravovať,kopírovať,verejne vystavovať,publikovaťalebo distribuovaťtakéto materiály alebo ich inak používaťna akékoľvek verejnéalebo komerčnéúčely.Zakážte ktorýkoľvek z týchto materiálov pre akékoľvek inéwebovéstránky alebo inétlačovémédiáalebo prostredie počítačov v sieti.Obsah na stránke aúprava formulára právna ochrana podľa autorského zákona,akékoľvek neoprávnenépoužitie môže predstavovaťautorsképráva,ochrannéznámky a inézákonnépráva.Ak neakceptujete alebo neporušujete tieto Podmienky,vaša autorizácia na používanie stránky bude automaticky ukončenáa vy musíte okamžite zničiťvšetky stiahnutéalebo vytlačenémateriály.

 

2.informácie ošíreníinformácií

Dostupnosťobsahu na týchto stránkach bez akejkoľvek formy záruky.Nezaručuje absolútnu presnosťaúplnosť.Sie v produktoch,technológiách,programoch,cenách a prideľovaníbude podliehaťzmenám bez predchádzajúceho upozornenia.Best-Component.com.No záväzok aktualizovaťthem.Powered uvoľnenie informáciímôže byťvo vašej miestnej stále nemôže dostaťvýrobok,proces alebo službu,môžete požiadaťo Best-Component.com obchodnékontakty a distribútora.

 

3.Užívateľsképríspevky

Okrem ustanovenío ochrane súkromia,okrem tých,ktoréodosielate,pošlete alebo uverejníte akýkoľvek materiál na stránku,alebo sa kontaktnéinformácie(ďalej spoločne označovanéako informácie)budúpovažovaťza informácie,ktorénie súdôvernéa nie súchránenéautorskými právami.porušovaťzákony,predpisy a verejnúmorálku,nie alebo z pošty alebo posielaťakékoľvek nezákonné,výhražné,urážlivé,hanlivé,obscénne,pornografickéalebo inénezákonnémateriály.Akľudia majúinformačnýobsah a vplyv,existujúdôkazy o varovaníalebo námietkach voči tejto stránke Neváhajte odstrániťsprávu alebo neobmedzenépozastavenie informáciívo webovom prehliadači,bez toho,aby ste museli získaťpredchádzajúci súhlas,žiadna povinnosťuverejniťoznámenie,situácia je vážna,táto stránka môže byťstiahnutáz používateľa.

 

4.Používatelia vymieňajúobsah

Best-Component.comŽite tak,aby monitoroval alebo preskúmaval používateľa,aby odosielal alebo uverejňoval správy alebo komunikoval výlučne s ostatnými informáciami v akejkoľvek oblasti zodpovednosti,vrátane,ale nielen,diskusných miestností,Best-Component.com Fóra alebo iných fór používateľov.a akákoľvek výmena content.Best-Component.com Za obsah akejkoľvek takejto výmeny nepreberážiadnu zodpovednosť,bez ohľadu na to,či spôsobujúhanobenie,súkromie,obscénnosťalebo inéproblémy.vymazanie sa považuje za zneužívajúce,hanlivé,obscénne alebo inak nevhodnéprávo na informácie.

 

5.site stiahnuťsoftvér na použitie

Ak prevezmete softvér z používania softvéru,ktorýje v súlade s licenčnou zmluvou na softvér,aby ste získali všetky licenčnépodmienky softvéru.Keďsi prečítate a súhlasíte s licenčnou zmluvou na softvér skôr,nežsa naňvzťahujúustanovenia,softvér sa nesmie prevziaťani inštalovať.

 

6.Odkazy na webovéstránky tretích strán

Stránky odkazy na webovéstránky tretích strán len ako pohodlie pre vás.Ak používate tieto odkazy,budete opustiťsite.Best-Component.com Nekontrolovalžiadne stránky tretích strán,tieto stránky a ich obsah nekontrolujú,bez zodpovednosti.Ak sa rozhodnete pristupovaťk akýmkoľvek odkazom na stránky tretích strán,ich prípadnénásledky a riziká,ktoréznáša vášvlastný.

 

7.Obmedzenie zodpovednosti

Best-Component.com A jeho dodávatelia alebo spomenutátretia strana nezodpovedázažiadneškody(vrátane,ale nie výlučne,ušlého zisku,stratených dát alebo prerušenia podnikania spôsobenéhoškodou),či je takéto poškodenie riadne využité,alebo nemôže použiťWebovéstránky a stránky odkazujúna akúkoľvek webovústránku alebo na akékoľvek informácie obsiahnutév takýchto stránkach,a to bez ohľadu na to,či majútúto zmluvu,delikt alebo inýprávny základ vopred,a toto poškodenie môže nastať.v dôsledku informáciíaleboúdajov potrebných naúdržbu,opravu alebo opravu zariadenia by ste si mali byťvedomí,že musia niesťvšetky náklady,ktoréz toho vyplývajú.Best-Component.com V prípade nasledujúcich situáciíbez zodpovednosti:prenos informáciíposkytovateĺom sluľieb siete(Best-Component.com).A jeho oprávnenáosoba)ináako iniciovaná,prenos informácií,smerovanie,konektivita a ukladanie je zabezpečenápotrebným automatickým technickým procesom,výberom poskytovateľa informačných služieb,okrem iných požiadaviek automatickej odozvy poskytovateľsieťových služieb nevyberie títo poskytovatelia informáciía príjemcovia,systém poskytovateľov sieťových služieb alebo sieťovýsprostredkovateľalebo dočasnéuloženie informačnej kópie formulára za normálnych okolností,nie osoba ináako zamýšľanýpríjemca dostala vyhradenýčas,ktorýnie je dlhšíako plánovanýpríjemca na poskytnutie prístupu k informáciám.prenos,smerovanie alebo spojenie s primeranýmčasom,cez systém alebo sieťovýprenos informačného obsahu neporušený.pripojenie a ukladanie je zabezpečenépotrebným automatickým technickým procesom,výberom poskytovateľa služieb informačnej siete,okrem iných požiadaviek automatickej odozvy poskytovateľsieťových služieb nevyberátýchto poskytovateľov informáciía príjemcov,systém poskytovateľov sieťových služieb alebo sieťového sprostredkovateľa alebo dočasného poskytovateľa služieb;uchovávanie informačnej kópie formulára,za normálnych okolností,nie osoba ináako zamýšľanýpríjemca dostala vyhradenýčas,ktorýnie je dlhšíako plánovanýpríjemca,na poskytnutie prístupu k prenosu informácií,smerovaniu alebo napojeniu na primeranýčas prostredníctvom systému alebo neporušenýsieťovýprenos informačného obsahu.pripojenie a ukladanie je zabezpečenépotrebným automatickým technickým procesom,výberom poskytovateľa služieb informačnej siete,okrem iných požiadaviek automatickej odozvy poskytovateľsieťových služieb nevyberátýchto poskytovateľov informáciía príjemcov,systém poskytovateľov sieťových služieb alebo sieťového sprostredkovateľa alebo dočasného poskytovateľa služieb;uchovávanie informačnej kópie formulára,za normálnych okolností,nie osoba ináako zamýšľanýpríjemca dostala vyhradenýčas,ktorýnie je dlhšíako plánovanýpríjemca,na poskytnutie prístupu k prenosu informácií,smerovaniu alebo napojeniu na primeranýčas prostredníctvom systému alebo neporušenýsieťovýprenos informačného obsahu.okrem iných požiadaviek automatickej odozvy poskytovateľsieťových služieb nevyberátýchto poskytovateľov informáciía príjemcov,systém poskytovateľov sieťových služieb alebo sieťového sprostredkovateľa alebo dočasnéukladanie informačnej kópie formulára za normálnych okolností,nie osoby inej ako je určenápríjemca dostal rezervovanýčas,ktorýnie je dlhšíako plánovanýpríjemca na poskytnutie prístupu k prenosu informácií,smerovaniu alebo napojeniu na primeranýčas,prostredníctvom systému alebo sieťového prenosu informačného obsahu neporušeného.okrem iných požiadaviek automatickej odozvy poskytovateľsieťových služieb nevyberátýchto poskytovateľov informáciía príjemcov,systém poskytovateľov sieťových služieb alebo sieťového sprostredkovateľa alebo dočasnéukladanie informačnej kópie formulára za normálnych okolností,nie osoby inej ako je určenápríjemca dostal rezervovanýčas,ktorýnie je dlhšíako plánovanýpríjemca na poskytnutie prístupu k prenosu informácií,smerovaniu alebo napojeniu na primeranýčas,prostredníctvom systému alebo sieťového prenosu informačného obsahu neporušeného.nie osoba ináako zamýšľanýpríjemca dostala vyhradenýčas,ktorýnie je dlhšíako plánovanýpríjemca,aby poskytol prístup k prenosu informácií,smerovaniu alebo pripojeniu k primeranémučasu,prostredníctvom systému alebo sieťového prenosu informačného obsahu neporušeného.nie osoba ináako zamýšľanýpríjemca dostala vyhradenýčas,ktorýnie je dlhšíako plánovanýpríjemca,aby poskytol prístup k prenosu informácií,smerovaniu alebo pripojeniu k primeranémučasu,prostredníctvom systému alebo sieťového prenosu informačného obsahu neporušeného.

 

8.Všeobecnézásady

Best-Component.com môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť.Mali by ste navštíviťtúto stránku,aby ste porozumeli súčasným podmienkam,pretože tieto podmienkyúzko súvisia s vami.Niektoréustanovenia týchto podmienok môžu byťna niektorých stránkach výslovne určenéprávnymi predpismi alebo podmienkami.vymeniť.