Podmienky používania

1.Duševnévlastníctvo.

Služba,Stránky a všetky informácie a/alebo obsah,ktorévidíte,počujete alebo inak zažívate na Stránke(„Obsah“),súchránenéČínou a medzinárodnými zákonmi o autorských právach,ochranných známkach a iných zákonoch a patria k Best-Component.com alebo jej materskáspoločnosť,partneri,pridruženéspoločnosti,prispievatelia alebo tretie strany.Best-Component.com vám udeľuje osobnú,neprenosnú,nevýhradnúlicenciu na používanie stránok,služby a obsahu na tlač,sťahovanie a ukladaniečastíObsah,ktorýsi vyberiete,za predpokladu,že:(1)tieto kópie Obsahu používate iba na svoje vlastnéinternéobchodnéúčely alebo na osobné,nekomerčnépoužitie(2)Nekopírujte ani neuverejňujte Obsah nažiadnom sieťovom počítači alebo prenášať,distribuovaťalebo vysielaťobsah v akomkoľvek médiu,(3)žiadnym spôsobom neupravovaťani nemeniťobsah,alebo zmazaťalebo zmeniťakékoľvek upozornenie o autorských právach alebo ochranných známkach.V dôsledku tejto licencie na vás nie je prenesenéžiadne právo,titul alebo záujem o akýkoľvek prevzatýObsah alebo materiály.Best-Component.com si vyhradzujeúplnýnázov a plnépráva duševného vlastníctva v akomkoľvek Obsahe na základe tejto obmedzenej licencie pre vás,aby ste mohli používaťObsah,ako je uvedenév tejto Zmluve.Nesmiete používaťžiadnu zo značiek alebo log,ktorésa objavujúna Stránke bez výslovného písomného súhlasu vlastníka ochrannej známky,s výnimkou,ak je to povolenédomovskústránku ani inéstránky tejto stránky nesmiete zrkadliť,zoškrabovaťani rámovaťnažiadnej inej webovej stránke alebo na webovej stránke.Nesmiete pripojiť„hlbokéodkazy“na stránku,tj vytvoriťodkazy na túto stránku.stránky,ktoréobchádzajúdomovskústránku alebo inéčasti stránky bez písomného súhlasu.V dôsledku tejto licencie na vás nie je prenesenéžiadne právo,titul ani podiel nažiadnom stiahnutom Obsahe alebo materiáloch.Používajte Obsah,ako je uvedenév tomto dokumente.Nesmiete používaťžiadnu zo značiek alebo log,ktorésa objavujúna Stránke,bez výslovného písomného súhlasu od vlastníka ochrannej známky,okrem prípadov povolených platnými zákonmi.alebo rámovaťdomovskústránku alebo akékoľvek inéstránky tejto stránky na akejkoľvek inej webovej stránke alebo webovej stránke.Nesmiete prepojiť„hlbokéodkazy“na stránku,tj vytvoriťodkazy na túto stránku,ktoréobchádzajúdomovskústránku alebo inéčasti stránky.stránky bez písomného súhlasu.V dôsledku tejto licencie na vás nie je prenesenéžiadne právo,titul ani podiel nažiadnom stiahnutom Obsahe alebo materiáloch.Používajte Obsah,ako je uvedenév tomto dokumente.Nesmiete používaťžiadnu zo značiek alebo log,ktorésa objavujúna Stránke,bez výslovného písomného súhlasu od vlastníka ochrannej známky,okrem prípadov povolených platnými zákonmi.alebo rámovaťdomovskústránku alebo akékoľvek inéstránky tejto stránky na akejkoľvek inej webovej stránke alebo webovej stránke.Nesmiete prepojiť„hlbokéodkazy“na stránku,tj vytvoriťodkazy na túto stránku,ktoréobchádzajúdomovskústránku alebo inéčasti stránky.stránky bez písomného súhlasu.titul alebo podiel na akomkoľvek stiahnutom Obsahe alebo materiáloch sa na vás prenesie v dôsledku tejto licencie.používaťObsah,ako je uvedenév tomto dokumente.Nesmiete používaťžiadnu zo značiek alebo log,ktorésa objavujúna Stránke bez výslovného písomného súhlasu od vlastníka ochrannej známky,okrem prípadov povolených platnými zákonmi.domovskústránku alebo akékoľvek inéstránky tejto stránky na ktorejkoľvek inej webovej stránke alebo webovej stránke.Nesmiete prepojiť„hlbokéodkazy“na stránku,tj vytvoriťodkazy na túto stránku,ktoréobchádzajúdomovskústránku alebo inéčasti lokality bez písomnépovolenie.titul alebo podiel na akomkoľvek stiahnutom Obsahe alebo materiáloch sa na vás prenesie v dôsledku tejto licencie.používaťObsah,ako je uvedenév tomto dokumente.Nesmiete používaťžiadnu zo značiek alebo log,ktorésa objavujúna Stránke bez výslovného písomného súhlasu od vlastníka ochrannej známky,okrem prípadov povolených platnými zákonmi.domovskústránku alebo akékoľvek inéstránky tejto stránky na ktorejkoľvek inej webovej stránke alebo webovej stránke.Nesmiete prepojiť„hlbokéodkazy“na stránku,tj vytvoriťodkazy na túto stránku,ktoréobchádzajúdomovskústránku alebo inéčasti lokality bez písomnépovolenie.com si vyhradzujeúplnýnázov a plnépráva duševného vlastníctva k akémukoľvek Obsahu,ktorýsi stiahnete zo Stránky,s výhradou tejto obmedzenej licencie na vás,aby ste mohli používaťObsah,ako je uvedenév tomto dokumente.Stránky bez výslovného písomného súhlasu od vlastníka ochrannej známky,okrem prípadov povolených príslušnými zákonmi.Domovskústránku ani inéstránky tejto stránky nesmiete zrkadliť,zoškrabovaťani rámovaťnažiadnej inej webovej stránke alebo webovej stránke.hlbokéodkazy na stránku,tj vytvoriťodkazy na túto stránku,ktoréobchádzajúdomovskústránku alebo inéčasti stránok bez písomného súhlasu.com si vyhradzujeúplnýnázov a plnépráva duševného vlastníctva k akémukoľvek Obsahu,ktorýsi stiahnete zo Stránky,s výhradou tejto obmedzenej licencie na vás,aby ste mohli používaťObsah,ako je uvedenév tomto dokumente.Stránky bez výslovného písomného súhlasu od vlastníka ochrannej známky,okrem prípadov povolených príslušnými zákonmi.Domovskústránku ani inéstránky tejto stránky nesmiete zrkadliť,zoškrabovaťani rámovaťnažiadnej inej webovej stránke alebo webovej stránke.hlbokéodkazy na stránku,tj vytvoriťodkazy na túto stránku,ktoréobchádzajúdomovskústránku alebo inéčasti stránok bez písomného súhlasu.Nesmiete používaťžiadnu zo značiek alebo log,ktorésa objavujúna stránke bez výslovného písomného súhlasu vlastníka ochrannej známky,okrem prípadov povolených platnými zákonmi.Domovskústránku alebo inéstránky tejto stránky nesmiete zrkadliť,škrípaťani rámovať.žiadnu inúwebovústránku alebo webovústránku.Nemôžete pripojiť"hlbokéodkazy"na stránku,tj vytvoriťodkazy na túto stránku,ktoréobchádzajúdomovskústránku alebo inéčasti stránok bez písomného súhlasu.Nesmiete používaťžiadnu zo značiek alebo log,ktorésa objavujúna stránke bez výslovného písomného súhlasu vlastníka ochrannej známky,okrem prípadov povolených platnými zákonmi.Domovskústránku alebo inéstránky tejto stránky nesmiete zrkadliť,škrípaťani rámovať.žiadnu inúwebovústránku alebo webovústránku.Nemôžete pripojiť"hlbokéodkazy"na stránku,tj vytvoriťodkazy na túto stránku,ktoréobchádzajúdomovskústránku alebo inéčasti stránok bez písomného súhlasu.vytváraťodkazy na túto stránku,ktoréobchádzajúdomovskústránku alebo inéčasti stránok bez písomného povolenia.vytváraťodkazy na túto stránku,ktoréobchádzajúdomovskústránku alebo inéčasti stránok bez písomného povolenia.

 

2.Zrušenie záruk.

Best-Component.com neposkytuježiadne výslovné,implikovanézáruky alebo vyhlásenia týkajúce sa akéhokoľvek produktu,alebo s ohľadom na stránky,služby alebo content.Best-Component.com výslovne odmieta všetky záruky akéhokoľvek druhu,výslovné,implikované,zákonnéalebo inak,vrátane,ale nie výlučne,implikovaných záruk obchodovateľnosti,vhodnosti na konkrétnyúčel,titulu a bez porušenia,pokiaľide o produkty,stránky,služby a obsah.Best-Component.com nezaručuje,že funkcie vykonávanéwebovou stránkou alebo službou budúnepretržité,včasné,bezpečnéalebo bezchybné,alebože chyby na stránke alebo v službe budúopravené.Best-Component.com nezaručuje presnosťaniúplnosťobsahu,alebože akékoľvek chyby v obsahu budúopravené.služba a obsah sa poskytujúna základe„ako je“a„ako je k dispozícii“.

Na Best-Component.com,návštevníci IP adresy súpravidelne kontrolovanéa analyzovanézaúčelom monitorovania,a efektívne zlepšiťnaše webovéstránky len,a nebudúzdieľanémimo Best-Component.com.

Počas návštevy webových stránok vás môžeme požiadaťo kontaktnéinformácie(e-mailovúadresu,telefónnečíslo,faxovéčíslo a adresy na doručovanie/fakturáciu).Tieto informácie sa zhromažďujúna základe dobrovoľnosti-a to len s vaším súhlasom.

 

3.Obmedzenie zodpovednosti.

SpoločnosťBest-Component.com vžiadnom prípade nezodpovedákupujúcemu anižiadnej tretej strane za akékoľvek nepriame,náhodné,osobitné,následné,represívne alebo exemplárneškody(vrátane,bez obmedzenia,stratových ziskov,ušlýchúspor alebo straty obchodnej príležitosti),ktorévznikli.alebo z(I)akéhokoľvek produktu alebo služby,ktoréposkytuje alebo máposkytovaťspoločnosťBest-Component.com,alebo použitie neschopnosti ich používania;(II)použitie alebo neschopnosťpoužívaťstránku,službu,alebo obsah,(III)každátransakcia vykonanáprostredníctvom alebo uľahčenástránkou,(IV)akékoľvek nároky súvisiace s chybami,opomenutiami alebo inými nepresnosťami v lokalite,službe a/alebo obsahu,(V)neoprávneným prístupom do alebo aliterácia vašich prenosov aleboúdajov,(VI)Vyhlásenia alebo správanie tretej strany na stránke alebo v službe;(VII)Akékoľvek inézáležitosti týkajúce sa produktov,stránky,služby alebo obsahu,aj keďspoločnosťBest-Component.com bola informovanáo možnosti takýchtoškôd.

Jedinou povinnosťou spoločnosti Best-Component.com a jej zodpovednosťou za vady produktu je podľa voľby spoločnosti Best-Component.com nahradiťtakýto chybnýprodukt alebo vrátiťzákazníkovi sumu,ktorúzaplatil zákazník,preto vžiadnom prípade zodpovednosťspoločnosti Best-Component.com neprevyšuje Kúpna cena kupujúceho.Vyššie uvedenýopravnýprostriedok podlieha písomnému oznámeniu kupujúceho o závade a vráteníchybného výrobku došesťdesiatich(60)dníod kúpy.vypúšťanie),zanedbávanie,nehoda alebo modifikácia,alebo na výrobky,ktoréboli spájanéalebo pozmenenépočas montáže alebo inak nie súschopnétestovania.Ak nie ste spokojníso stránkou,službou,obsahom alebo podmienkami používania,Vaším jediným a výlučným prostriedkom nápravy je prerušenie používania stránky.Svojím používaním týchto stránok beriete na vedomie,že vaše používanie stránky je na vaše vlastnériziko.